HUKUK FAKÜLTESİ

Ders İçerikleri ve Materyalleri

Birinci Sınıf

 


Hukuk Başlangıcı ve Metodolojisi


Haftalık Ders Saati           : 2
Kredisi                               : 2
Toplum ve hukuk 
Hukukun toplumdaki fonksiyonu 
Sosyal dayanışma
Sosyal hayatta çekişme
Din kuralları
Örf ve adet kuralları
Görgü (nezaket) kuralları
Ahlak kuralları
Hukuk kuralları
Hukukun amacı
Hukuk kuralları sınıflandırılması
Hukuk ahlak ayrımı
Hukuki değerler
Hukukun bilimselliği
Hukuk düzeni
Hukukla ilgili değişik yaklaşımlar
Hukuk politikası
İnsanların hukuka itaat etmelerinin nedenleri
Değişik hukuk tanımları
Hukuk yaptırım sonu
Hak kavramı
Hukuki ödev kavramı
Hukuk normalarının hiyerarşisi
Devletler hukukun hukuki sorunu
Hukukta yorum metodları
Kanunların yapılması metodları
İçtihat hukuku
Bilmisel içtihat (doktrin,öğreti)
Hukukta usavurma (akıl yürütme,muhakeme,) kamu hukuku
Özel hukuk ayırımı
Kamu hukuku kolları
Özel hukuk kolları
Kanunlaştırma
Kanunların uyarılması ve yürürlükten kalkması
Hukukun temel kavram ve kuralları
İrade hürriyeti
Aile
Mülkiyet
Sözleşme
Tüzel Kişilik
Sorumluluk
Egemenlik
Cezalandırma
Adalet kavramı
Hukuk okulları
Tabi hukuk okulu
Yorumcu hukuk okulu
Alman tarih hukuk okulu
Faydacı hukuk okulu
İradeci hukuki pozivitizim
Sosyolojik hukuk akımı
Realist hukuk akımı 
 

Metot ve Metodoloji 
Tanım ve kavram sorunları
Bilimsel bilgi aracı olarak metot 
Doğa bilimleri-sosyal bilimler ayrımında metot 
Bilim olarak metot, metodoloji (yöntembilim)
Hukukta Metot ve Metodoloji
Hukuk bir bilim midir?
Hukuki bilgi nasıl elde edilir?
Hukuki bilgi aracı olarak metot
Hukuk metodolojisi (yöntembilimi)
Hukukun Oluşturulması ve Metot

Hukuk oluşturma yöntemleri
Pozitif hukukun oluşturulmasında yöntem
Boşluk doldurmada yöntem
Vicdana göre karar vermede yöntem
Adalet amacına yönelmiş norm koyma yöntemi
Hukukun adalete uygunluğunun denetlenmesi yöntemleri
Hukukun Uygulanmasında Metot 
Genel olarak hukukun uygulanması
Hukuk normunun yorumu
Tanım ve kavram
Felsefi düşünce tarihinde yorum
Yorum türleri
Yasama yorumu
Yargı yorumu
Bilimsel ve felsefi yorum
Yorum yöntemleri
Lafzi yorum
Sistematik yorum
Tarihsel yorum
Amaçsal yorum
Sezgisel yorum
Hiyerarşik yorum
Normlar arasındaki çelişkilerin giderilmesinde başvurulacak yöntemler
Olay ve norm arasında ilişki kurma yöntemleri
Tümdengelim
Tümevarım
Karar yöntemleri
İnfaz yöntemleri
Adaletin Gerçekleştirilmesi ve Metot
Adalet, tanım, kavram, tür ve görünümleri
Değer olarak adalet
Etik değer olarak adalet
Hukuksal değer olarak adalet
Toplumsal gerçeklik olarak adalet
Evrensel ilkeler ışığında adalet
Kültürel farklılıklar karşısında adalet
İdeolojiler ve adalet       
Hukuk idesi olarak adalet 
Normatif bir ölçüt olarak adalet
İdeal hukuk olarak adalet
Normun adalete uygun yorumlanması yöntemleri
Adalete uygun hüküm verilmesi yönteml


Medeni Hukuk


Haftalık Ders Saati            : 5
Kredisi                             : 5
Medeni hukuk
Kavram
Medeni hukukun genel kuralları
Medeni hukukun uygulanması
Medeni hukukun temel kavramları
Hak kavramı
Hakları kazandıran ve kaybettiren etkenler
Haklarla ilgili temel ilkeleri (iyi niyet ve dürüstlük kuralları)
İyi niyet (sübjektif hüsnü niyet)
Dürüstlük kuralı (hakların kullanılmasının ve borçların yerine getirilmesini kapsamını belirleyen ana ilke)
Dürüstlük kurallarında uymamanın sonuçları (hakkın kötüye kullanılması)
Hakların korunması
Resmi sicil (kayıt ) ve belgeler (senetler)
Kişiler hukuku gerçek kişiler genel olarak kişiler hukuku
Kişiler hukukunun konusu
Kişi ve kişilik kavramı
Gerçek kişiler
Gerçek kişiliğin başlangıcı
Hak ehliyeti
Eylem ehliyet
Kişinin yakın ve uzak çevresiyle ilişiklerini belirleyen bazı hukuki durumlar
Hısımlık
İkametgah
Ad ve adın korunması
Kişilik hakkı ve kişiliğin korunması
Kişilik ve kişiliğin hakkı kavramı
Kişiliğin korunması
Gerçek kişiliğin sona ermesi
Kişiliğin sona ermesi ve bunun sonuçları
Kişisel durum kütükleri
Tüzel kişiler
Dernekler
Dernekler hakkında genel bilgiler
Derneklerin şubeleri
Vakıflar
Vakıf Kavramı
AİLE HUKUKU
Aile hukuku temel kavramları
Evlilik birliği
Evliliğin genel hükümleri
Karı-Koca mallarının yönetimi (mal rejimleri)
Evliliğin geçersizliği iptali ve kendiliğinden sona ermesi
Boşanma
Boşanma nedenleri
Soybağı (nesep) kavramı ve çeşitleri
Düzgün soybağı (sahip nesep)
Evlat edinme
Velayet
Velayetin tanımı
Aile topluluğu
Yardım nafakası
Vesayet
Vesayetin anlamı, çeşitleri ve vesayeti gerektiren durumlar
Vasi atanması
Kayyımlık ve yasal danışmanlık (kanuni müşavirlik)

 

Roma Hukuku


Haftalık Ders Saati          : 2
Kredisi                           : 2
Roma hukukunun konusu ve önemi
Roma siyasal tarihinin anahtarları ve romanın siyasal dönemleri
Roma hukukunun tarihi dönemleri
Roma hukukunun kaynakları
Roma hukuku biliminin iustinianus’tan çağımıza kadar gelişimi
Özel hukuk sistemi
Genel kavramlar-şahıs hukuku
İus (hak ve hukuk)
İus (hak ve hukuk) kavramı
Actio (dava) kavramı
Hakların çeşitleri
Hak sahibi yada şahis (kişi) kavramı ve haklara ehliyet (şahıs hukuku)
Şahıs (kişi) kavramı ve hak ehliyeti
Hukuki muamele (hukuki işlem)
Hukuki işlem kavramı ve hukuki işlemlerin çeşitleri
Hukuki muamele (işlem) ehliyeti
Hukuki işlemlerin diğer geçerlilik koşulları
Hukuki netice (sonuç)
Hukuki işlemleri istisnai unsurları (öğeleri)
Hukuki işlemlerde temsil
Hukuki işlemlerin hükümsüzlük nedenleri (butlan-iptal kararları)
Haksız fiiller
Haksız fiilin öğeleri
Roma medeni usul ve icra hukukunun anahtarları
Medeni usul icra hukukunun konuları ve roma usul hukukunun özel durumu
Roma usul ve icra hukukunun gelişim aşamaları
Ordu iudiciorum privatorum (hususi mahkemeler nizamı)
Özel yargılama sistemi
Cognito extra ordinem (nizam harici usul) sistem dışı yargılama
Genel olarak borç münasebeti
Borç kavramı ve borcun unsurları
Borçluya karşı tazyik
Tabi borçlar (obligatio naturalis)
Borçlunun sorumluluğu
Zarar ve ziyan borçları
Hüsnüniyet davaları ve dar hukuk davaları
Borçların doğuşu
Roma hukukunun akitler sistemi
Kars akdi:,mutum
Ariyet:,commodatum
Vediya :, depositum
Rehin akdi:,pignus
Sözlü akitler ve stipulatio
Stipuloationun en önemi tatbik şekilleri ve kefalet akti
Yazılı akitler
Alım satım:,emptio vendito
Lokatio conductio
Şirket akdi societas
Vekalet akdi :,mandatum
İsimsiz akitler
Anlaşmalar –paktum’’lar
Akit benzerleri-guasi contractus
Hakısız fiillerden doğan borçlar
Furtum ve rapina
Mala verilen zararlar ve iniuria suçu
Pretorların tanıdıkları haksız fiiller dolus ve metus
Haksız fiil beazerleri Quasi delictum
Başkalarının akitlerinden ve haksız fiilerinden sorumluluk
Alacağın temliki ve borcu nakli

Anayasa Hukuku


Haftalık Ders Saati         : 4
Kredisi                          : 4
Hukuk mefhumu (kavramı)
Genel olarak 
İçtimai hattı hareket kaideleri
Hukuk mefhumları (kavramları)
Hukuk nizamları
Hukuk dalları
Devlet
Sosyolojik müşahede (gözleme)
Devletin menşeini izah eden nazariyeler
Devletin unsurları
Beşeri  unsur ile devlet arasındaki münasebetin hukuki mahiyeti hakkında nazariyeler
Devlet iktidarının tahdidi meselesi
Devletin fonksiyonları
Anayasa mefhumu (kavramı)
Umumi görüşler
Anayasaların üstünlüğü prensibi
Kanunların anayasaya uygunluğunun murakabesi sistemleri
Türkiyede anayasa mahkemeleri
Anayasaya göre anayasa mahkemelerinin kuruluşu görev ve yetkileri
Kuvvetler ayrılığı
Genel olarak
Tatbikatta kuvvetler ayrılığının prensibi
Siyasal partiler
Genel bilgiler
Tanıtım
Siyasal partilerin doğuşu
Siyasal partilerin fonksiyonları
Siyasal partilerin tipolojisi
Duvergerin tipolojisi kadro ve kitle partileri
Neumanın bütünleşme partileri
Parti tiplerinin belirlenmesinden rol oynayan faktörler
Parti sistemleri
Tek parti sistemleri
İki parti sistemleri
Çok parti sistemleri
Parti sistemlerinin belirlenişini etkileyen faktörler
Türkiyenin anayasal gelişmeleri ve 1982 anayasanın temel nitelikleri
Türkiyede anayasa gelişmelerine genel bakış
1961 anayasasının temel nitelikleri milli güvenlik konseyi rejimi ve 1982 anayasasının yapılması
1982 anayasasını başlıca özellikleri
Cumhuriyetin nitelikleri
Devlet fonksiyonları ve kamu hukuku işlemleri
Kurucu iktidar anayasa değiştirme sorunu
Kuvvet ayrılığı
Yasama fonksiyonu
Yasama işlemleri
Yürütme fonksiyonu ve yürütme işlemleri
Cumhuriyetin temel kuruluşu
Yasama organı
Türkiye büyük millet meclisinin kuruluşu ve millet vekillerinin seçimi
Türkiye büyük millet meclisi üyelerinin hukuki statüsü
Türkiye büyük millet meclisinin iç yapısı ve çalışma düzeni
Türkiye büyük millet meclisinin görev ve yetkileri
Yürütme organı
Yürütme organının yapısı ve cumhurbaşkanı
Başbakan ve bakanlar kurulu
Hükümet sisteminin niteliği
Olağan üstü yönetim usulleri
Yargı organı
Yargı fonksiyonu
Anayasa yargısı

 

İktisat 


Haftalık Ders Saati        : 2
Kredisi                         : 2
Ekonomi kelimesinin tarihsel gelişim süreci ve anlamı
İktisat bölümünün doğuşu ve önemi
İktisat ekollerinin tarihsel gelişimi
Ekonomik kavramlar
Ekonomi biliminin ana başlıkları 
Ana ve alt dallar
Fiyat teorisi kavramı
Fiyat teorisinin kapsadığı konular
Marjinal fayda
Marjinal ürün kavramları
Arz-talep
Arz-talep kavramları
Elastikiyet kavramı
Piyasalar piyasa türleri
Piyasaların işleyiş mekanizması
Rekabet piyasaları
Firma 
Firma gelirleri
Firma maliyetleri
Firma dengesi 
Farklı piyasa türlerinde firma dengesi
Makro iktisat
Makro iktisatın konu başlıkları
Makro iktisatın iktisat teorisi içindeki yeri ve önemi
Ekonomik güç

Türk Dili ve Edebiyatı


Haftalık Ders Saati        : 2
Kredisi                         : 2
Türk dilinin niteliği
Konuşma dili
Yazı dili ve diğer şekilleri
Türkçenin yeryüzünden diller arasında yeri
Türk dilinin tarihi gelişmesi ve devirleri
Gelişim dilinin kelime serveti
Türkçenin lehçe ve ağızları
Genel özellikleriyle türk edebiyatının neşri ve şiiri
Dilbilgisinin bölümleri
Ünlü ünsüz özellikleri ve sınıflandırmaları
Türkçede ses, vurgulama söz, sanatları ve diksiyon
Dilekçe
Mektup
Telegraf 
İmla ve noktalamalar
Kompozisyon ve çeşitleri
Cümle
Kelime
Ek kök gövde yapım ekleri
Türkçede kelime grupları cümleler ve cümle tahlilleri 

 

 

İngilizce 


Haftalık Ders Saati        : 2
Kredisi                         : 2


Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi


Haftalık Ders Saati        : 
Kredisi                             : 2
Atatürk İlkeleri
Atatürk İlkeleri nelerdir
İnkilap tarihi
Genel olarak inkilâp tarihi

Dersin Adı : Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı

Haftalık Ders Saati      : 3

Kredisi                                  : 2   

Gündelik hayatta bilgisayarların önemini kavrar,

Bilgisayar terim ve kavramlarını algılar,

Bilgisayar donanımlarını öğrenir,

İşletim sistemleri hakkında temel bilgileri öğrenir,

Office yazılımları hakkında temel bilgileri öğrenir.

Temel bilgi teknolojileri kavramları, donanım, yazılım, PC, Server, CPU, RAM, Sabit Disk, VGA kartı, Anakart, CD-ROM ve diğerleri…, İşletim sistemleri ve  Windows işletim sistemleri ve dosya yönetim sistemleri, Windows masaüstü ve dosya yönetim sistemi. Dosya sıkıştırma, virüs ve temizleme. Office Word kullanımı. Office Excel kullanımı, Office PowerPoint kullanımı. İnternet kullanımı.

 

İkinci Sınıf

Dersin Adı           : Hukuk Felsefesi

Haftalık Ders Saati: 2

Kredisi                  : 2

Hukukun felsefesini öğrenmek.

Hukukun felsefesinin oluşum sürecini anlayabilmek.

Hukukun ahlak ve değer anlaşını kavramak.

Hukuk felsefesi yapmanın şartlarını kavramak

Borçlar Hukuku Genel 


Haftalık Ders Saati        : 3
Kredisi                         : 3

Borçların doğumu
Sözleşmelerden doğan borçlar
Sözleşmeler
Sözleşmenin meydana gelmesi
Sözleşmenin şekli
İrade ile irade açıklaması arasındaki uygunsuzluk
Gabin
Temsil
Haksız fiillerden doğan borçlar
Haksız fiiller
Sebepsiz zenginleşmelerden doğan borçlar
Sebepsiz zenginleşme
Borçların hükümleri
Borcun ifası
Borcun ifa edilmesi
Borçlunun temerrüdü
Borçların özel durumları
Müteselsil borçluluk
Şarta bağlı borçlar
Pek akçesi
Pişmanlık akçesi
Cezai şart
Alacağın temliki
Borçlunun nakli
Borçların sona ermesi
Genel olarak 
İbra
Yenileme
Birleşme
Kusursuz imkansızlık
Takas
Zaman aşımı

 

Ceza Hukuku Genel 
Haftalık Ders Saati        : 3
Kredisi                         : 3

Genel anlamıyla hukuka aykırılık 
Ceza kanunu hakkında genel bilgiler
Kanunsuz suç ve ceza ilişkisi
Ceza kanunlarının yorumu
Ceza kanununun zaman bakımından uygulanması
Ceza kanunun ülke bakımından uygulanması
Kovuşturulması (takibi) şikayete bağlı suçlar
Suçluların geri verilmesi
Suçun objektif yapısı
Suçun konusu
Sonuç
Nedensellik bağı
Teşebbüs (kalkışma)
Suçların içtimai (toplanması)
Kışkırtıcı ajan
Suçun subjektif yapısı
Kusurluluk
Kast
Taksir
Ceza ehliyeti (yeterliliği)
Akıl maluliyeti (hastalığı)
Arızi (geçici) sebepler)
Sarhoşluk
Kabahatlerde üçüncü kişilerin sorumluluğu
Kusurluluğa kaldıran sebepler
Kusurluluğa ilişkin sebepler
Yaptırım
Cezalar hakkında genel bilgiler
Ölüm cezası
Hürriyeti bağlayıcı cezalar
Para cezaları
Hukuku bağlayıcı cezalar
Cezaların hesabı
Cezaların ferdileştirilmesi
Ceza mahkumiyetinin neticeleri
Ceza adaletinde mağdurun korunması
Emniyet tedbirleri
Cezaların içtimai
Dava ve cezanın düşmesi
Dava ve cezanın düşmesi kavramı
Sanık veya hükümlünün ölümü
Af
Devlet başkanının cezaları kaldırma , hafifletme yetkisi
Şikayet den vazgeçme
Zaman aşımı
Ön ödeme
Memnu hakların iadesi

İdare Hukuku


Haftalık Ders Saati        : 3
Kredisi                         : 3

İdare kavramı
Organik anlamda idare
Foksiyonel (görevsel) anlamda idare
İdari fonksiyonun konusu, amacı ve özellikleri
İdarenin görevleri
İdare ve hukuk
Hukuk devleti ilkesi
Laiklik ilkesi
Merkezden yönetim-yerinden yönetim ilkeleri
İdarenin bütünlüğü ilkesi
Kanun ve idare
Kanuna eşit hukuk kaynakları
Düzenleyici idare işlemler
İdare hukukunun doğuşu ve gelişimi
İdare hukukunun düzenleme alanı
İdarenin işleyişi-İdari işlemleri-İdari sözleşmeleri
İdari kararların tanım ve özellikleri 
İdari kararların türleri
İdari kararların alınması
İdari kararlarda sakatlık halleri
İdari kararlarda sakatlık yaptırımları
İdari kararların sona ermesi
İdari sözleşmelerin türleri
İdarenin sözleşme yapma usulleri (kamu ihaleleri)
İdarenin yetkileri
Düzenleme yetkisi
Yaptırım uygulama yetkisi
İdarenin mal edinme yetkileri
Örgütlenme (teşkilatlanma) yetkileri
İdarenin görevleri kamu hizmetleri
İdari kolluk ve makamları ve personeli
Kolluk işlemleri usulleri ve yaptırımları 
Kolluk yetkilerinin
Kolluk yetkilerinin genişlemesi
Kamu hizmetlerinin türleri, hukuki rejimi ve bireylerin kamu hizmetlerinin karşısındaki durumları
İdarenin sorumluluğu
Kusurlu sorumluluk 
Kusursuz sorumluluk
Sorumluluğun koşulları ve sorumluluğun kalkması ve azalması
İdare teşkilatı ve personeli
Başkent teşkilatı
Bakanlıklar
Bakanlar kurulu ve başbakan
Cumhurbaşkanı
Danıştay
Sayıştay
Milli güvenlik kurulu
Devlet planlama teşkilatı
Taşra teşkilatı
İl idaresi
İlçe idaresi
Bucak idaresi
Yerel yönetimler
İl özel idaresi
Belediye idaresi
Büyük şehir idaresi
Köy idaresi 
Hizmet yerinden yönetim kuruluşları
İdare kamu kurumları
iktisadi kamu kurumları
Sosyal kamu kurumları
Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
Kamu görevleri
Devlet memurluğu
Memurluğa giriş
Memurların tabi oldukları yükümlülükler ve sınırlamalar
Memurların hak sorumlulukları
Memurların mali sorumlulukları
Memurların hakkında disiplin soruşturması
Memurların sona ermesi
Yönetimin denetlenmesi
Yönetsel yargı
Yönetsel yargının özellikleri
Yönetsel yargı kuruluşları
Görev dağılımı ve yetkileri
İptal davaları
Tam yargı
Yönetsel yargılama yönetiminin özellikleri
Görev ve yetkileri
Taraflar (davacı-davalı)
Dava açma süresi
Davanın açılması ve hüküm 
Yasa yolları
Açıklama ve anlayışın düzeltilmesi 
İnsan haklarının uluslar arası düzeyde korunması
Avrupa insan hakları sözleşmesi
Sözleşme organları
Komisyona başvurma


Uluslararası Hukuk


Haftalık Ders Saati        : 3
Kredisi                         : 3

Uluslar arası hukukun temel özellikleri 
Uluslar arası hukukun tanımı ve terim sorunu
Uluslar arası hukukun niteliği
Uluslar arası hukukun dayanağı
Uluslar arası hukuk ve iş hukuk ilişkileri
Uluslar arası hukukun tarihçesi
Uluslar arası hukukun genel gelişimi
Uluslar arası hukukun gelişimi Osmanlıda ve Türkiye Cumhuriyeti
Uluslar arası hukuk kurallarının oluşması
Uluslar arası hukukun kaynakları
Anlaşmalar
Uluslar arası hukukun ötesi asıl kaynakları
Uluslar arası hukukun yardımcı kaynakları
Uluslar arası kurallarının bireysel hak ve yükümlülük doğurması
Uluslar arası hukukta hukuksal işlemler
Uluslar arası hukukun kişileri
Uluslar arası kişilik kavramı
Devletler
Devletler dışındaki birimler
Uluslar arası hukukun mekansal kuralları
Kara ülkesinde ilişki uluslar arası hukuk kuralları
Uluslar arası deniz hukuku
Uluslar arası hava hukuku
Uzay hukuku
Uluslar arası yargı yada hakemlik kararları ve dayanışma görüşleri dizini
Çeşitli birimlerin uluslar arası hukuk düzeni içinde yer alması
Uluslar arası hukukta tanıma sorunu
Devletlerin ardıl olması (helafiyeti)
Uluslar arası ilişkilerin ve faaliyetlerin  yürütülmesi
Devletlerin uluslar arası ilişkileri
Merkezi yetkiler
Devlet başkanları-diplomasi temsilcileri ve görevleri
Uluslar arası örgütlerin uluslar arası ilişkileri ve faaliyetleri
Devlet niteliği kazandırılmamış birimlerin uluslar arası ilişkilerin faaliyetleri
Konsolosluk İlişkileri
Uluslar arası hukuk kurallarına uyulmasının sağlanmasını
Uluslar arası sorumluluk


Türk Hukuk Tarihi


Haftalık Ders Saati        : 2
Kredisi                          :2
  
Hukuk tarihinin tarifi, kısımları ve önemi
İslamiyetten önceki Türk hukuk tarihi
İslamiyetten sonraki Türk hukuk tarihi
İslamiyetten sonraki Türk hukukunun kaynakları ve tarihi devirleri
Kamu hukuku
Anayasa ve idare hukuku
Ceza hukuku
Mali hukuku
Usul hukuku
Devletler umumi hukuku (uluslar arası hukuk)
Özel hukuk
Şahsın hukuku
Aile hukuku
Miras hukuku
Borçlar hukuku
Eşya hukuku
Ticaret hukuku
Devletler hukuku

Maliye


Dersin Kodu                 : Normal Öğretim 0401206 İkinci Öğretim 0501206
Haftalık Ders Saati        : 2 
Kredisi                         : 2
 
Kamu maliyesi ile ilgili genel açıklamalar
Kamu maliyesinin tanımı ve gelişimi disiplinler arası ilişkiler 
Kamu maliyesinin amaçları
Kamu sektörü ve fonksiyonları
Kamu fonksiyonlarının gerçekleştirmede kullanılan araçlar
Kamu gelirleri
Kamu gelirlerinin çeşitleri ve ayrımı
Bütçe 
Bütçenin aşamaları
Bütçe teori ve teknikleri
Katma özerk ve özel bütçeler
Türk bütçe sistemleri
Türk bütçe sistemine esas olan planlama bütçeleme sistemi (ppbs)
Bütçe yasasının hazırlanma çalışmaları
Bütçe yasa tasarısının yasama organında görüşmesi
Mali denetim
Mali denetim, bütçe denetimi
Sayıştay ve denetim
Bütçenin aklanması (ibra edilmesi)
Yerel yönetim maliyesi
Yerel yönetim maliyesi
Yerel yönetim kuruluşları
Mali paylaşım
İdari vesayet ve denetim
Belediyeleştirme
Yerel yönetimler kuruluşlarının geliri,gideri ve bütçeleri
Devlet borçlanması
Devlet borçlarının nedenleri
Devlet borçlarının nedenleri
Maliye politikası
Vergilerin maliye politikasının amaçları açısından önemi ve etkinliği 
Kamu harcamalarının maliye politikasının amaçları açısından önemi ve niteliği
Otomatik dengeleyiciler
Mali politikası ve mali yönetim
Uluslar arası kamu maliyesi
Uluslar arası kamu hizmetleri
Uluslar arası kamu giderleri
Uluslar arası kamu gelirleri
Uluslar arası maliye politikası

Dersin Adı           : Genel Kamu Hukuki

Haftalık Ders Saati: 3

Kredisi                  : 3

 

Devletle ilgili görüşleri öğrenmek

Te Devlet doktrinleri, Ortaçağda devlet anlayışı, Liberalizm ve Parlamenter sistem, Kamu özgürlükleri, Hak ve Özgürlükler, Türkiye'de Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması.mel hak ve özgürlükleri öğrenmek

 

 

SınıfÜçüncü

Borçlar Hukuku Özel 


Haftalık Ders Saati         : 3
Kredisi                          : 3

Genel olarak sözleşmeler
Borçlar kanununun sistemi açısından sözleşmeler
Borçlar kanunundan düzenlenmiş bulunan sözleşmelerin ayrımı
Birşeyin mülkiyetini devir amacı güden sözleşmeler
Satım sözleşmeleri
Trampa
Bağışlama
Kullandırma amacını güden sözleşmeler
Kira sözleşmeler
Kullanma ödüncü (ariyet) sözleşmesi
Tüketim ödüncü (karz)
Finansal kiralama (leasing) sözleşmesi
İş görme amacını güden sözleşmesi
İş hizmet sözleşmesi
Eser (istisna) sözleşmesi)
Yayın sözleşmesi
Vekalet sözleşmesi
Vekaletsiz iş görme
Havale
Saklama (muhafaza) amacını güden sözleşmeler
Kefalet sözleşmesi
Rehin sözleşmesi
Sonuçları talih ve tesadüfe bağlı sözleşmeler
Genel olarak 
Ölünceye kadar bakma sözleşmesi
Yaşam boyu gelir sözleşmesi

 

Eşya Hukuku


Haftalık Ders Saati         : 3
Kredisi                          : 3

Zilyetlik
Genel olarak
Tarifi ve şekli
Zilyedin nakli
Zilyedin şümulu
Tapu sicili
Teşkilat
Tescil
Tapu sicilinin aleniyeti
Tescilin hükümleri
Tescilde terkin ve tadil
Aynı haklar mülkiyet
Mülkiyet hakkının unsurları
Mülkiyet hakkının şümülü
Birden ziyade kimselerin bir şey üzerinde mülkiyeti
Gayri menkul mülkiyeti
Gayri menkul mülkiyetinin mevzuu
Gayri menkul mülkiyetinin iktisabı
Gayri menkul mülkiyeti izaası
Gayri menkul mülkiyeti hükümleri
Gayri mülkiyetinin sonucu
Gayri mülkiyetin takyitleri
Kaynaklar
Menkul mülkiyeti
Menkul mülkiyetinin mevzuu 
İktisap tarikleri
Menkul mülkiyetinin zayai
Mülkiyetin gayri ayni hakları
İrtifak hakkı ve gayri menkul mükellefiyeti
İrtifak hakkının mevzuu
İrtifak hakkının tesisi
İrtifak hakkının hükümleri
İntifa hakkı
Sükna hakkı 
Üst hakkı
Bir başkasının arsası üzerinde bulunan kaynak üzerindeki hak
Gayrimenkul mükellefiyeti
Gayrimenkul mükellefiyeti mevzu
Tesis ve sukutu
Hükümleri
Gayri menkul rehni
Şartlar
Tesis ve sukutu ve hükümleri
Kanuni ipoteğin tescil edilmesi
İpotekli borç senedi
İrat senedi
Müşterek hükümler
Gayrimenkul karlılıklı senadat
Tertip halinde çıkarılan ipotekli borç senetleri ve irat senetleri
Menkul rehini
Teslimi meşrut rehin
Hapis hakkı Rehin tesisi

Ticaret Hukuk


Haftalık Ders Saati         : 4
Kredisi                          : 4
Ticari işletme
Hukukumuzdaki ilgili hükümler
Mevzuatın değerlendirilmesi
Ticari işlemenin temel nitelikleri ve tanımı
Ticari işlemenin unsurları
Ticari işletme  merkez-şube
Ticari işletmete ilişkin çeşitli hukuki işlemler
Ticari iş ve ticari hüküm
Ticari iş kavramının sınırları
Bir işin ticari olmasının sonuçları
Ticari hükümler
Ticari yargı
Ticari mahkemelerinin iş sahası
Ticari davaların kapsamı
Ticari davalarda usul kararları
Tacir
Tacir kavramının kapsamı
Tacir gibi sorumlu olanlar
Tacir sıfatanın sonuçları
Esnaf
Ticaret sicili
Teşkilat
Sicilin genel özellikleri
Tescil şartları
Tescilin fonksiyonları
Müeyyideler
Ticari ünvanı
Ticaret ünvanı sistemleri
Ticaret ünvanının yapısı
Ticaret ünvanının devamlılığı
Ticaret ünvanının devri
İflas ve miras yoluyla intikalın ticaret ünvanının etkileri
Ticaret ünvanının kullanımı
Ticaret ünvanına tecavüz ve ünvanın korunması
İşletme adı
Müeyyideler
Marka
Markanın fonksiyonları
Markanın benzer işletmelerden ayırt edilmesi
Marka çeşitleri
Marka kullanılmasında sistemler
Marka olarak tescil edilmeyecek işaretler
Markanın işlemleri
Tescil işlemleri
Rüçhan hakları
Markanın hükümsüzlüğü
Markanın sona ermesi
Tescilli markalara tecavüz ve bunların korunması
Rekabetin korunması
Haksız rekabet halleri
Haksız rekabetin sonuçları

Medeni Usul Hukuku


Haftalık Ders Saati         : 4
Kredisi                          : 4

Mahkemeler
Mahkemeler teşkilatı
Mahkemelerde çalışan kişiler
Hakimin davaya başkasının yasak olması ve reddi
Görev
Yetki
Yargı yeri belirlenmesi
Genel mahkemeler arasında iş bölümü
Genel mahkemeler  özel mahkeme ilişkisi
Hukuk mahkemesi-idari mahkemesi
Yargı yolu uyuşmazlığı
İstinabe (mahkemeler arasında hukuki yardım)
Mahkemelerde yardımcı organlar
Dava
Taraflar
Davada vekalet
Dava çeşitleri davaya cevap
Replik ve düplik
Tahkikat
İsticvap (tarafın sorguya çekilmesi
Deliller kesin deliller
İkrar , senet,yemin
Takdiri deliller
Tanık bilirkişi, keşif,özel hüküm sebepleri, delil sözleşmesi
Yargılama ve hüküm
Sözlü yargılama usulü
Davadaki özel durumlar
Hadise, bekletici sorun
Dava arkadaşlığı
Davaların ayrılması ve birleştirilmesi
Davaya katılma, davanın ihbarı
Davadan feragat
Davayı kabul sulh
Müddeabihin temliki
Karşılık dava, ıslah
Davanın duruşmaya gelmeyen tarafın yokluğunda görülmesi
Dava dosyasını işlemden kaldırılması
Teminat, ilk itirazlar ihtiyatı tedbirler, delilerin tespiti
Kanun yolları
Temyiz , karar düzeltme 
İçtihatların birleştirilmesi
Kesin hüküm
Şekli alamda kesin hüküm
Maddi anlamda kesin hüküm
Yargılının iadesi
Hükümlerin açıklanması
Müşterek hükümler
Yargılama harç ve giderleri
Adli yardım süreleri
Eski hale getirme, adli tatil, tebligat
Özel yargılama usulleri
Seri yargılama
Basit yargılama usulü
Özel mahkemeler
İş mahkemeleri 
Kadastro mahkemeleri
Toprak mahkemeleri
Yabancı mahkeme kararlarının tensizi ve tanıması
Hakimlerin hukuki sorumluluğu
Sorumluluk halleri
Tanzimat davası
Tahkim mahiyeti
Tahkim sözleşmesi
Hakem sözleşmesi ve mahkemeler
Tahkim usulü

Ceza Hukuku Özel


Haftalık Ders Saati         : 3
Kredisi                          : 3

Vatana ihanet cürümleri
Devletin şahsiyetine karşı cürümler
Devlet kuvvetleri aleyhine cürümler
Vatan ihanet cürümleri hakkında genel bilgiler
Devlet ülkesine ve egemenliğine karşı cürümler anayasayı ihlal
Hürriyet aleyhine işlenen cürümler
Siyasi haklara karşı cürümler
Hürriyetten mahrum etme suçu
Tahtid cebir kullanma suçu
Konut dokunulmazlığı aleyhinde cürümler
Devlet idaresi aleyhinde işlenen cürümler
Ceza kanunu uygulaması yönünden memurluk kavramı
Memurluk sıfatının önemi
Zimmet ve devlet alım ve satım menfaat sağlama
İrtikap, rüşvet, basit rüşvet ağır rüşvet
Suç ve cezaya etki eden nedenler
Devlete ait adli veya yargısal varlıklar
Suç tasnifi, iftira
Kendiliğinden hak alma
Amme nizami mefhumu
Suç işleme doğrudan doğruya tahrik
Suç işleme dolayısıyla tahrik
Ammenin itimadı aleyhine cürümler
Evrakta sahtekarlık
Resmi evrakta maddi sahtekarlık
Resmi evrakta fikri sahtekarlık
Kişilerin yalan beyanda bulunmaları
Özel evrakta sahtekarlık
Sahte evrakı kullanma
Evrakı yok etmek veya bozmak
Ammenin selameti aleyhine cürümler
Umumi adap ve aile nizami aleyhine cürümler
Irza geçme , ırza tasaddi 
Diğer müteferrik suçlar
Kaçırmak alıkoymak
Zina şahıslara karşı cürümler
Adam öldürme
Müessir fiil
Faili bilinmeyen adam öldürme ve müessir fiil
Hakaret ve sövme
Mala karşı işlenen cürümleri
Nasi izrar, dolandırıcılık
Güveni kötüye kullanma
Hırsızlık yağma
Ortak hükümler

Hukuk Sosyolojisi 


Haftalık Ders Saati         : 2
Kredisi                          : 2


Sosyoloji - Hukuk Sosyolojisi
Bilim Olarak Sosyoloji
Olay – olgu ayrımı
Olgu olarak hukuk
Sosyoloji ve Hukuk Bilimi İlişkisi
Hukukun tarihsel Sosyolojik Dinamikleri
İlk Çağda Toplum ve Hukukun Görünümü 
İlk insan toplulukları ve hukuk
Geleneksel normlar ve uzmanlaşma
Din ve hukuk normları ayrışması
İlk yazılı hukuk normları
Orta çağda Toplum ve Hukuk
Kilise ve Hukuk
Modern Toplum ve Hukuk
Rasyonalite ve Hukuk
Tarihselliği açısından hukukun işlevleri
Hukuksallığın temeli olarak yargılama ve cezalandırma işlevi
Siyaset ve güç kullanımını meşrulaştırma işlevi
Kültürel farklılaşma ve uzlaştırma İşlevi
Sosyal değişme ve düzenleyicilik İşlevi 
Günümüz toplumları ve Hukuk
Çağdaşlık ve gelişmişlik kavramları
Çağdaş toplum dinamikleri
Demokrasi ve İnsan hakları
Sanayileşmiş-kapitalist toplum
Toplumsal kimlikler ve bireysel yabancılaşma
Ulus devlet, siyasal birlik ve çok-kültürlülük             
Çağdaş hukukun işlevleri
Çağdaş hukukun sosyal dinamikleri
İnsan ilişkileri ve hukuksallık
       Hukuk, yargılama ve cezalandırma işlevi
Hukuk, hukuksallık ve meşruluk işlevi
Hukuk, ulus devlet ve uzlaştırma işlevi
Hukuk, toplumsal düzen ve düzenleyicilik işlevi
Felsefe – Hukuk Felsefesi
Bilgi Türleri  
Adi Bilgi – Bilimsel Bilgi –Felsefi Bilgi
Felsefe Nedir?
Tanım                                   
Bölümleri 
Bilgi Teorisi - Varlık Teorisi- Değer Teorisi
Teorik Felsefe – Pratik Felsefe
Felsefi Açıklama Biçimleri            
İdealizm – Materyalizm                                               

 

Vergi Hukuku 


Haftalık Ders Saati         : 2
Kredisi                          : 2

Vergi
Verginin kanuniliği
Vergi ilişkisi
Vergi hukuku
Maddi vergi hukuku
Vergi hukukunun bağımsızlığı
Vergi hukukunun diğer hukuk dallarıyla ilişkisi
Vergi kanunlarının uygulanması
Vergi kanunlarının yorumlanması 
Vergi hukukunda ehli jet ve temsil
Vergi hukukunda sorumluluk
Vergi ihtilafları
Verginin konusu
Verginin tebliği, tahakkuku tahsili
Vergi alacağının ortadan kalkması
Türk gelir vergisi
Gelir vergisinin çeşitleri
Gelirin özellikleri
Verginin mükellefi
Gelir vergisinden vergiyi doğrudan olay
Ticari kazanç
Ticari kazançta devamlılık ,bağımsızlık gelir sağlama amacı, müteşebbis ve muhasebe düzeni
Ticari kazancın götürü usulde tesbiti
Zirai kazanç
Zirai kazancın tesbiti
Ücretler
Gelir vergisi kanununda ücret
Ücretin tesbiti
Serbest meslek kazancı
Serbest meslek kazancın tesbiti
Gayri menkul sermaye iradı
Menkul sermaye iradı
Gelir beyanı
Vergi tefkifatı (kesintileri)
Aile resi beyanı
Vergi mahremiyeti
Sorumluluk ilkesi
Teselsül 
Kanunisürelerin uzanma halleri
Tüzel kişilerin temsilcisinin sorumluluğu
Mirasçıların sorumluluğu 
Damga vergisi
Hayat standardı esası
Vergilendirme işlemleri

İdari Yargı  


Haftalık Ders Saati         : 2
Kredisi                          : 2

 

Fikri Mülkiyet Hukuku (Seçimlik) 


Haftalık Ders Saati    : 2
Kredisi                      :2

Banka Hukuku (Seçimlik) 


Haftalık Ders Saati         : 2
Kredisi                          :2

 

Dördüncü Sınıf

Miras Hukuku 


Haftalık Ders Saati         : 2
Kredisi                          : 2

Mirasta hak sahipliği
Kanuni mirasçılar
Kan hısımlığı
Evlatlık

Devlet
Ölüme bağlı tasarruflar
Şekli anlamda ölüme bağlı tasarruflar
Maddi anlamda ölüme bağlı tasarruflar
Ölüme bağlı tasarruflarda yorum
Ölüme bağlı tasarruflarda yürürlüğüne girmesi
Ölüme bağlı tasarruflarda yürürlüğe girmemesi
Ölüme bağlı tasarruflarda iptali
Ölüme bağlı tasarruflarda nisa bini ve tenkisi
Mirasın intikali
İntiyati tedbirler 
İntikalin hükümleri 
Mirasın iktisap tarzı
Miras hakkının korunması 
Birden çok mirasçının bulunması halinde intikalin sonuçları

 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku


Haftalık Ders Saati          : 3
Kredisi                            :3

İş hukukunun temel kavramları
Bireysel (ferdi) iş hukuku
İş kanunun uygulama alanı
Hizmet sözleşmesi
Hizmet sözleşmesinin yapılması 
Hizmet sözleşmesinden doğan borçlar
Çalışma ve dinlenme süreleri
Toplu (kolektif) iş hukuku
Sendikalar hukuku
Sendika ve konfederasyonlarının kuruluş ve işleyişi
Sendika konfederasyonu ve uluslar arası işçi ve işveren kuruluşlarına üyelik
Sendikalar hukukuna ilişkin güvenceler 
Sendika ve konfederasyonların faaliyetleri gelir ve giderleri
Toplu iş sözleşmesi
Toplu iş sözleşmesinin yapılması 
Toplu iş sözleşmesinin hükümleri ve uygulama alanı
Toplu iş sözleşmesinin sona ve sonuçları
Toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları
Arabuluculuk ve tahkim 
Grev
Lokavt
Sosyal güvenlik sisteminin temel nitelikleri
Sosyal sigortalar
Hastalık sigortası
Analık sigortası
Malüllük sigortası
Yaşlılık sigortası
Ölüm sigortası
Sosyal sigortalar kanunun kapsamı

İcra İflas Hukuku 


Haftalık Ders Saati           : 4
Kredisi                                :4

İcra hukuku
İlamsız icra 
Genel haciz yolu
Kambio senetlerine mahsuz haciz yolu ile takip
Kiraların hakkında özel hükümler
İlamlı icra
Müşterek hükümler
Para alacakları hakkında ilamların icrası
Konusu paradan başka bir şey olan ilamların icrası
Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip
İhtiyati haciz
İflas hukuku
İflas hukukuna giriş
İflas yolları
İflas hukuki sonuçları
İflas muflis bakımından hukuki sonuçları
İflasın tasfiyesi
iflas masasının teşkili
İflas masasının iradesi
Paraya çevirme satış
Paraların paylaştırılması
İflasın kapanması ve kaldırılması
Basit tasfiye
İptal davası
İptal davasının mahiyeti
Konkordato
İflas dışı konkordato
İflas içi konkordato  


Adli Tıp


Haftalık Ders Saati          : 
Kredisi                               :

Adli tıbba giriş
Ölüm ve çeşitleri
Keşif muayenesi
Otopsi
Ani ölümler
Asfiksiler
Asılma ve iple boğulma
Suda boğulma, tıkama tıkanma
Karbon monoksit zehirlenmeleri
Yaralar kesici delici yaralar
Kesici ezici yaralar
Ateşli silah yaraları
Elektrik kazaları
Donma ve hipotemi
Alkol ve alkol zehirlenmeleri
TCK 456 Maddesi açıklanması
Adli rapor yazılması
Gebelik doğum çocuk düşürme
Çocuk öldürme
Farik ve mümeyyizlik
Ahlaka yapılan saldırılar
Seksüel sapıklar 
Kıl ve kemik incelemesi


Ceza Usul Hukuku


Haftalık Ders Saati          : 3
Kredisi                               :3

Ceza muhakemesi hukukunun huku muhakemesi ile ilişkisi
Ceza muhakemesi normlarının değerlendirilmesi
Mahkeme kararlarının bir birine olan etkisi
Ceza muhakemesinin aletliği (araç olması) konusu
Ceza muhakemesinin hukuki ilişkisi
Ceza muhakemesinin konusu
Ceza davası
Ceza davasının türleri
Ceza yargılaması
Mahkeme makamı
Savunma makamı
Yargılama makamı
Yargıcın tarafsızlığı
Yargıcın görev ve yetkileri
Yetki sorunu
Görev itibariyle yetki
İddia makamı
Savcıların ödev ve yetkileri
Savunma makamı
Bireysel savunma makamı (sanık)
Sanığın ödevleri
Toplumsal savunma makamı (müdafi)
Hukuki işlem ve ceza muhakemesi işlemi
Sürelerin hesaplanması
Yargıcın işlemleri
Savcı işlemleri
İşlemlerin bildirimi (tebliğ)
Koruma önlemleri
Tutuklama yakalama salıverme
Tutuklunun sorguya çekilmesi
Kefalet
Bilir kişi ve keşif


Uluslararası Özel Hukuk


Haftalık Ders Saati         : 3
Kredisi                              :3

Vatandaşlık hukukunun genel doktrini
Türk vatandaşlık hukuku
Türk vatandaşlık hukukuna hakim genel prensipler
Türk vatandaşlığın kaybı
Türk vatandaşlığın isbatı ve yargı yolu
Anlaşmalara göre vatandaşlığın kazanılması ve kaybedilmesi
Yabancılar hukuku
Yabancı
Milletler arası hukukta yabancılara tanınacak hakların kapsamı
Yabancılar hukukunun tarihi gelişimi
Yabancılar hukukun kaynakları
Türk yabancılar hukukunun genel esasları
Yabancıların hak ve özgürlükleri
Yabancıların kişi olarak hak özgürlüklerinden yararlanması
Yabancıların sosyal ve ekonomik hak ve özgürlükleri
Yabancıların siyasi hakları
Milletler arası özel hukuk genel kuralları
Milletler arsı özel hukuk ve usul hukuku hakkında kanun
Milletler arası özel hukuk hakkında genel esaslar
Hukuki ilişkinin unsurları ve milletler arası özel hukukta tabi oldukları rejim 
Türk milletler arası özel hukuk kuralları şerhi
Milletler arası usul hukuku 
Yabancı unsurlu davalarda yargılama hukuku
Milletler arası usul hukuku şerhi
Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi
Yabancı hakem kararlarının tenfizi

 

Kıymetli Evrak Hukuku

 

Haftalık Ders Saati         : 3
Kredisi                              :3